Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

Základné výrazy, terminológia a slovník stavby.
  

Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od .stm. » Uto 19. Jún 2012 13:24:31

Ohlásenie drobnej stavby - vysvetlenie a nadväznosti v zákonoch


Jednou z možností ako si povoliť stavbu je ohlásiť ju stavebnému úradu ako drobnú stavbu.
Na to, aby sme sa zorientovali v tom, aké stavby a akým postupom môžeme ohlásiť, prejdeme si pár definícii z vybraných zákonov a vyhlášok. Nižšie potom nájdete tlačivá, potrebné k ohláseniam drobnej stavby v okresných mestách SR.

Nižšie nájdete tiež :
- tlačivá pre ohlásenie drobnej stavby
- nové poplatky za ohlásenie drobnej stavby


Súvisiaca téma :
Altánok - Ohlásenie drobnej stavby - Povolenie
Drobná stavba - oplotenie pozemku (problém s lehotou)
[sutaz_add][/sutaz_add]
Ako prvé by sme si asi mali povedať, kedy stavebný zákon dovoľuje stavbu „len“ ohlásiť :

§ 55 Zákona č.50/1976 Zb.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.
...

Postupnosť a priebeh ohlásenia nám potom zas upravuje :

§ 57 Zákona č.50/1976 Zb. - Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených
v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí
jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí
podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad
môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno
uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa
odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá
námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres
a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú
projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebné úpravy
alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad
neurčil inak.

(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo
odovzdané na poštovú prepravu.

(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu
pamiatkovej starostlivosti.

(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo
iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov 1n). Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby
príslušné slovenské technické normy.
...

:idea: Keď si všimneme bod a) v §55, máme tu možnosť, aby nám úrad v územnom rozhodnutí určil povolenie jednoduchej stavby ohlásením. Toto sa hodí, ak ku stavbe potrebujeme územne rozhodnutie a chceme si uľahčiť ďalší postup povoľovania.

Zadefinujme si preto aj pojem jednoduchej stavby :

§ 139b Zákona č.50/1976 Zb. - Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

(3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.
...


Ešte by sme si mali prejsť to, ako by vlastne ohlásenie drobnej stavby malo vyzerať a čo by malo podľa zákona obsahovať. Hovorí nám o tom vykonávacia výhláška k Stavebnému zákonu.

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác:

(Zz. 453/2000 vyhl. MINZP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

§ 5
(1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

(2) K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

§ 6
(1) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

(2) K ohláseniu sa pripojí
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.6)

§ 7
Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení ktorých stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, údaje ustanovené v § 5 a 6 sa doplnia
a) stavebnými výkresmi stavby alebo stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných úprav v kópii dokumentácie stavby overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladajú,
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné
...

:idea: Nakoniec už len malá poznámočka. Ohlásenie drobnej stavby by sa malo podávať bez poplatkov stavebnému úradu. Preto ma zarazilo, že podľa tlačiva úradu v Prešove, pýtajú za ohlásenie drobnej stavby poplatok 16,50 € ! Myslím že proti tomuto by sa malo dať ohradiť a namietať, nakoľko to nie je v súlade so zákonom.

Tu nájdete jednotlivé tlačivá: Tlačivá pre ohlásenie drobnej stavby (okresné mestá + pár ďalších)

Vaša Stavba od A po Z.
Obrázok užívateľa
.stm.
Administrátor
 
Príspevky: 122
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 18:24:56


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od .stm. » Str 24. Okt 2012 18:07:44

Zmena v správnych poplatkoch - aj ohlásenie drobnej stavby

Podľa novely zákona o správnych poplatkoch (z.286/2012 Z.z.), ktorá platí od novembra tohto roku (2012) sa poplatok za ohlásenie drobnej stavby zmenil na 10€. Je to položka 60a, písmeno C.

Zmena 01/2013: Od 1. januára 2013 boli poplatky znovu revidované:
Správne poplatky (stavebná časť) - od 1. Januára 2013
Obrázok užívateľa
.stm.
Administrátor
 
Príspevky: 122
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 18:24:56


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od kick_off » Štv 16. Jún 2016 10:18:01

Pozdravujem, vie mi niekto odpovedať na otázku:

definícia na:
doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku?

je toto niekde zadefinované po prípade čo by to mal byť za doklad? stačí napr, informatívny výpis z katastra?
kick_off
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv 16. Jún 2016 10:11:08


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od zander » Ned 19. Jún 2016 22:34:42

Zdravím. Pre ohlásenie drobnej stavby sa vyžaduje snímka z mapy a výpis z listu vlastníctva z katastra. Nestačí vytlačené z netu, no môže to byť kópia dokumentov z katastra (nie starších ako 30 dní tuším).

Zoznam dokumentov sme myslím dávnejšie popisovali tu (ohlásenie altánku) : Altánok - Ohlásenie drobnej stavby - Povolenie
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 290
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od wilino » Pia 12. Aug 2016 9:26:35

list vlastnictva je velmi dolezity pri takomto rieseni ;)
wilino
 
Príspevky: 91
Registrovaný: Str 10. Feb 2016 18:50:33


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od Dammo » Pia 29. Nov 2019 9:54:44

Však to asi pri všetkých takýchto ohlásení treba mať všetko originál a nie len také stiahnuté z internetu, no nie?
Dammo
 
Príspevky: 188
Registrovaný: Štv 28. Jan 2016 10:34:46


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od vali » Pon 16. Dec 2019 12:29:56

List vlastníctva a snímok z mapy, to úplne stačí na ohlásenie drobnej stavby.
vali
 
Príspevky: 51
Registrovaný: Uto 25. Júl 2017 20:07:22


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od symina » Str 08. Jan 2020 12:28:29

a to sa pise nejaka ziadost alebo to niekde na internete najdem??
Obrázok užívateľa
symina
 
Príspevky: 64
Registrovaný: Str 10. Okt 2018 9:50:36
Bydlisko: Trenčín


Re: Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne

od filhipo » Štv 16. Jan 2020 11:20:15

Snimok z mapy aky mas na mysli? Akoze celeho pozemku?
filhipo
 
Príspevky: 63
Registrovaný: Uto 21. Aug 2018 8:59:08  

Späť na Terminológia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť